top of page

Algemene voorwaarden Alpha Flame

Algemene voorwaarden Alpha Flame

Laatst bijgewerkt: 12/09/2023

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

a. Alpha Flame: Alpha Flame, gevestigd op Willem Vliegenstraat 30A, 6214 AT Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86309641.

b. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van Alpha Flame.

c. Overeenkomst: Elke schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Alpha Flame en de Klant voor de levering van producten en/of diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Alpha Flame, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Alpha Flame en de Klant.

3. Aanbiedingen en Offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Alpha Flame zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2. Alpha Flame behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en offertes op elk moment in te trekken of te wijzigen.

4. Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere van toepassing zijnde belastingen, heffingen of rechten, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Levering

5.1. Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

5.2. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of enige andere vorm van compensatie, tenzij de vertraging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Alpha Flame.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De geleverde producten blijven eigendom van Alpha Flame totdat de Klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

7. Garantie

7.1. Alpha Flame garandeert dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de overeengekomen specificaties en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van levering.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Alpha Flame is beperkt tot directe schade en is in geen geval hoger dan het factuurbedrag van de desbetreffende levering.

9. Overmacht

9.1. Alpha Flame is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, oorlogshandelingen of andere onvoorziene omstandigheden.

10. Toepasselijk recht en Geschillen

10.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Alpha Flame en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Maastricht, Nederland.

11. Slotbepalingen

11.1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Alpha Flame worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe Overeenkomsten.

11.2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

bottom of page